Pierwszym krokiem prowadzącym do rozpoczęcia projektu, dzięki któremu powstał Internet, było powołanie przez Stany Zjednoczone agencji ARPA (ang. Advanced Research Project Agency). Agencja do Spraw Zaawansowanych Przedsięwzięć Badawczych w 1957 roku rozpoczęła projekt, którego celem było stworzenie sieci komunikacyjnej dla wojska.

Decyzja o rozpoczęciu tego projektu została podjęta przez Stany Zjednoczone w odpowiedzi na wystrzelenie przez Związek Radziecki pierwszego sztucznego satelity „Sputnik”. Początki Internetu związane są więc z tak zwaną zimną wojną, a więc rywalizacją tych dwóch mocarstw w zakresie rozwoju techniki i nauki.

Kolejnym ważnym wydarzeniem w historii Internetu było opublikowanie w 1964 roku, przez firmę RAND, raportu On Distributed Communication Network. Raport ten przedstawiał propozycję utworzenia sieci komputerowej, która działać będzie w przypadku awarii wielu węzłów, spowodowanych nawet atakiem nuklearnym. W kolejny latach trwały prace nad budową tej sieci. Ich efektem było powstanie w 1969 roku pierwszej na świecie sieci komputerowej, która została nazwana ARPAnet. Pierwszy węzeł tej sieci powstał na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles.

Natomiast w 1971 roku sieć ARPAnet łączyła ze sobą już piętnaście instytucji rządowych i akademickich w całych Stanach Zjednoczonych. Już wtedy w Sieci udostępniony był program poczty elektronicznej umożliwiający przesyłanie służbowych notatek i raportów. W roku 1973 uruchomione zostały pierwsze międzynarodowe połączenia sieci Internet.

Właśnie wtedy do sieci ARPAnet podłączono instytucje spoza Stanów Zjednoczonych, a były nimi uniwersytety z Wielkiej Brytanii oraz Norwegii.  W roku 1974 miały miejsce dwa istotne wydarzenia – po raz pierwszy w komunikacji w sieci ARPAnet użyto protokołu TCP/IP, na którym opiera się działanie dzisiejszego Internetu, a także po raz pierwszy pojawiło się słowo „Internet”, którego Vinton Cerf i Bob Kahn użyli w opracowaniu badawczym dotyczącym właśnie protokołu TCP/IP. W roku 1981 utworzono sieć BITNET (ang. Because It’s Time Network), która łączyła ze sobą centra komputerowe z całego świata oraz sieć CSNET (ang. Computer Science Network), która przeznaczona była dla naukowców uniwersyteckich. Sieć ARPAnet w roku 1983 została podzielona na dwie części: wojskową (MILNET) i cywilną, pod starą nazwą ARPAnet. Już wtedy w Sieci wdrożony został zestaw protokołów sieciowych TCP/IP.

Kolejnym niezwykle istotnym etapem rozwoju było powstanie w  1984 roku sieci NSFnet, która była efektem pracy National Science Fundation. Na początku Sieć składała się kilku superkomputerów wykorzystywanych do celów naukowych. Ta szkieletowa sieć nazywana Internetem rozwijała się w znakomitym tempie, co przyczyniło się do całkowitego zastąpienia nią sieci ARPAnet. ARPAnet przestał formalnie istnieć w roku 1989, a Internet nadal prężnie się rozwijał. W 1990 roku powstała usługa World Wide Web. W kolejnych latach zainteresowanie nową formą komunikacji stale rosło. Wraz rozwojem technik komunikacji wzrastała szybkość łączy w Internecie: od 64 kb/s do współczesnych szerokopasmowych łączy T-1 (1.5 MB/s), T-2 i T-3, którego szybkość jest 35 razy większa od łącza T-1 i wynosi 45 MB/s, a dostęp do sieci stawał się coraz bardziej powszechny.

Analizując historię Internetu należy też zwrócić uwagę na rozwój programów, które mogą być używane w Sieci. Największe zmiany zaobserwować można w dziedzinie programów służących do komunikacji między użytkownikami Sieci. Początkowo istniały tylko nieskomplikowane programy do wysyłania wiadomości e-mail (ang. electronic mail), współcześnie natomiast istnieje wiele aplikacji służących do prowadzenie rozmów głosowych równolegle z transmisją wideo lub komunikacji tekstowej w czasie rzeczywistym. Dla zobrazowania ogromnych możliwości współczesnego Internetu warto przytoczyć pewien fakt historyczny.

Otóż podczas pierwszej próby zdalnego połączenia między sobą komputerów w Los Angeles i Stanford, w roku 1969, próbowano przesłać słowo LOGIN, ówczesna technika pozwoliła jednak tylko na przesłanie dwóch znaków: „L” i „O”, dalszej transmisji danych komputery nie wytrzymały. Operacja ta została jednak uznana za sukces, a prace prowadzące do stworzenia dzisiejszej sieci Internet kontynuowano. Tego typu problemy obecnie wydają się niemożliwe i ten fakt najlepiej obrazuje stopień, w jakim sieć Internet się rozwinęła.