We współczesnej literaturze spotkać się można z kilkoma definicjami zjawiska nazywanego Internetem. Nie określono jednak konkretnej definicji tego pojęcia. Definicją o najbardziej technicznym charakterze jest ta przyjęta przez The Federal Networking Council (pol. Federację do Spraw Sieci), a przytoczona przez Leszka Kiełtykę w książce zatytułowanej Komunikacja w zarządzaniu, która Internet definiuje jako globalny system informacyjny, który:

– jest logicznie ze sobą połączony  z wykorzystaniem unikalnych globalnych adresów bazujących na protokole IP (ang. Internet Protocol) lub jego rozszerzeniach;

– jest w stanie wspierać komunikację wykorzystując protokół TCP/IP lub jego rozszerzenia lub (i) inne protokoły kompatybilne z IP;

– dostarcza, używa lub udostępnia publicznie lub prywatnie usługi wyższego poziomu oparte na komunikacji i związanej z nią infrastrukturze.

Natomiast Wojciech Zamojski Internet definiuje jako ogólnoświatowy zbiór połączonych ze sobą komputerów i sieci komputerowych, między którymi możliwa jest komunikacja, często z wykorzystaniem połączeń telekomunikacyjnych, na podstawie protokołu TCP/IP. Definicje te są do siebie bardzo zbliżone.

Jak jednak wcześniej wspomniano, definicja przyjęta przez Federację do Spraw Sieci ma bardziej techniczny charakter i właśnie na niej opiera się stwierdzenie Wojciecha Zamojskiego. Ciekawym spojrzeniem na kwestię zdefiniowania Internetu wykazał się Janusz Wielki, który szczególną uwagę zwrócił na definicję, która Internet traktuje jako trzy osobne zjawiska. Zgodnie z nią Internet jest:

– połączeniem sieci opartym o protokół TCP/IP;

– społecznością, która używa i rozwija tę sieć;

– zbiorem zasobów, które znajdują się w tej sieci.

To spojrzenie na definicję Internetu wydaje się być najbardziej właściwym, a to dlatego, że rozwój Internetu, który można było zaobserwować w ciągu ostatnich kilkunastu lat, miał ogromny wpływ na funkcje cywilizacyjne i społeczne na całym świecie. Dlatego też Internet należy rozpatrywać również jako społeczeństwo korzystające z Sieci oraz jej zasoby.

Aby dokładnie prześledzić wpływ Internetu i wykorzystywanych w nim technologii internetowych na reklamę i promocję przedsiębiorstwa należy rozważyć i przeanalizować podstawowe pojęcia związane z siecią Internet. Do pojęć tych należą takie zagadnienia jak: host, WWW (ang. World Wide Web), strona i domena internetowa, HTTP (ang. HyperText Transfer Protocol), URL (ang. Uniform Resource Locator) oraz przeglądarka internetowa.

Pojęcie host rozumiane może być w dwojaki sposób. Hostem nazywamy główny, centralny komputer w sieci, posiadający stałe podłączenie do Internetu, sprawiający funkcje nadzorcze nad pozostałymi komputerami podpiętymi do owej sieci. W innym znaczeniu host rozumiany jest jako każdy komputer podłączony do Internetu oferujący innym komputerom dostęp do swoich usług, np. udostępniania plików. Podsumowując, hostem nazywamy nie tylko te komputery, które umożliwiają użytkownikom pracę w sieci, ale też te, które udostępniają możliwość korzystania z różnorodnych wyspecjalizowanych usług.

World Wide Web (pol. ogólnoświatowa sieć) często utożsamiane jest z całym pojęciem Internetu. Nic bardziej mylnego. WWW stanowi tylko jedną z usług oferowanych przez Internet. Jest ona zbiorem połączonych ze sobą dokumentów hipertekstowych, nazywanych stronami Web lub stronami internetowymi, umieszczonych na serwerach internetowych rozlokowanych na całym świecie. Dokumenty te oznaczone są identyfikatorami URL, noszącymi nazwę adresu internetowego, które są standardem adresowania i wskazują dokładne ścieżki prowadzące do komputera, na którym umieszczona jest strona internetowa. Podstawowy adres URL zbudowany jest z identyfikatora usługi, nazwy hostu i domeny.

W przypadku stron internetowych identyfikatorem usługi jest HTTP, czyli protokół umożliwiający przesyłanie dokumentów między komputerami. Domena jest natomiast identyfikatorem rodzaju danego adresu, przykładowo: instytucje rządowe obsługiwane są domeną gov, a instytucje edukacyjne domeną edu. Pobieranie i wyświetlanie na ekranie monitora stron internetowych możliwe jest dzięki użyciu przeglądarki internetowej, która to właśnie wyświetla dokumenty pobrane z serwerów internetowych.