Zagadnienie marketingu jest pojęciem niezwykle szerokim. Trudno wyznaczyć jednoznaczną definicję tego słowa. Marketing obejmuje bardzo wiele zagadnień: marketing internetowy, marketing polityczny, kampanii społecznych. W przeszłości za marketing uznawano realizację sprzedaży (definicja ta nie jest już  aktualna, nazywa się ją definicją tradycyjną).

Na czym skupia się markeitng?

Współczesny marketing skupia się na kliencie i jego potrzebach, nie zaś na produkcie. Głównym celem dążenia marketingowego jest odkrycie i zaspokojenie potrzeb klienta, usatysfakcjonowanie go. Philip Kotler w publikacji pt. Philip Kotler odpowiada na pytania na temat marketingu odpowiadając na pytanie „czym jest marketing i jaka jest jego misja?” napisał: „jest to nauka i sztuka badania, tworzenia i oferowania z zyskiem produktów posiadających wartość dla klienta w celu zaspokojenia potrzeb rynku docelowego. Określa, które segmenty rynku, przedsiębiorstwo może najlepiej zaspokoić oraz projektuje i promuje produkty i usługi.

Definicja marketing tradycyjnego

Najważniejsze jest sprzedawać wszystkim wszystko”. Najbardziej właściwą współczesną definicją marketingu jest  ta głoszona właśnie przez Philipa Kotlera w jego kolejnej książce, zatytułowanej Marketing. Podręcznik europejski, która definiuje marketing jako: „proces społeczny i zarządczy, dzięki któremu jednostki i grupy uzyskują to, czego potrzebują i pragną, przez tworzenie oraz wzajemną wymianę produktów i wartości”.Zgodnie z powyższymi definicjami marketingu można by uznać, że sprzedaż i reklama nie są marketingiem. Byłoby to jednak błędem, ponieważ są one elementami składającymi się na marketing i nie wolno o tym zapomnieć. Chcąc dokładniej zrozumieć wcześniej przytoczoną definicję należy wyjaśnić czym są: potrzeby, pragnienia oraz transakcje handlu.

Czym są potrzeby?

Potrzebą nazywamy stan człowieka, w którym owa osoba czuje brak czegoś, co budzi w niej chęć do zapełnienia tego braku. Przez specjalistów potrzeby zostały podzielone na te niższego i wyższego rzędu. Zgodnie z hierarchią potrzeb Maslowa potrzeby dzielimy na pięć grup: potrzeby fizjologiczne, potrzeby bezpieczeństwa, potrzeby miłości i przynależności, potrzeby szacunku i uznania oraz potrzeby samorealizacji. Dodatkowo Maslow wyróżnia jeszcze dwie grupy potrzeb: poznawczą i estetyczną. Potrzeby fizjologiczne oraz potrzeby bezpieczeństwa należą do potrzeb niższego rzędu. Niezaspokojenie ich wpływa na niemożność wypełnienia pozostałych potrzeb wyższego rzędu.

Czym są pragnienia?

Pragnieniami natomiast nazywamy rzeczy lub środki zaspokajające ludzkie potrzeby. Zapragnąć można więc szklanki wody, kanapki z masłem lub drugiego człowieka, który nas doceni i poczujemy jego bliskość.

Zgodnie z definicją, marketing polega na odkrywaniu i zaspakajaniu potrzeb konsumentów. Przedsiębiorstwa zaspakajają potrzeby klientów poprzez transakcje handlowe. Handlem nazywamy proces sprzedaży lub wymiany towarów na pieniądze, który handlowca doprowadzić ma do zysku.

Elementy marketingu

Kiedy wiemy już czym jest marketing i kiedy mamy z nim do czynienia należy zastanowić się nad tym jakie są jego podstawowe elementy. A są nimi:

–        produkt;

–        cena;

–        dystrybucja;

–        promocja.

Pierwszym i podstawowym elementem marketingu jest produkt, czyli cały szereg dóbr i usług oferowanych przez firmę na rynku. Cena z kolei, to cała suma pieniędzy, jaką za dany towar zapłacił konsument. Dystrybucją jest cały szereg działań wykonywanych przez firmę, sprawiających, że dany produkt dostępny jest do nabycia dla docelowego konsumenta. Promocją natomiast nazywamy wszystkie działania mające na celu przekazanie klientowi informacji na temat produktu i zachęcenie go do jego nabycia.