Pisząc o Internecie nie sposób nie wspomnieć o dobrodziejstwach wynikających z korzystania z niego, ale także o ograniczeniach i zagrożeniach, z którymi mogą spotkać się przedsiębiorstwa korzystające z dostępu do Sieci. Bardzo rozbudowane, dokładne i satysfakcjonujące badania poruszające te tematy przedstawione zostały w książce zatytułowanej Internet w marketingu, napisanej pod redakcją Andrzeja Bajdaka.

Badanie wad Internetu

W badaniach wzięła udział grupa pracowników 280 przedsiębiorstw z województwa śląskiego. Po pierwszej analizie wyników wyselekcjonowano 269 poprawnie wypełnionych kwestionariuszy, których wyniki przedstawione są w poniższych tabelach. Tabela przedstawia zagrożenia wynikające z wykorzystania Internetu przez przedsiębiorstwa.

Tabela. Zagrożenia wynikające z wykorzystania Internetu przez przedsiębiorstwa

Niebezpieczeństwo zniszczenia sieci przez wirus

Ryzyko włamań do systemu

Ryzyko utraty informacji

Wzrost konkurencji i naśladownictwo skali globalnej

Inne

Próba ogółem

77,0%

50,6%

39,8%

21,6%

3,7%

Źródło: Internet w marketingu: Redakcja naukowa, A. Bajdak.

Wyniki przeprowadzonych badań wyraźnie ukazują, iż największym zagrożeniem, z jakim kojarzy się pracownikom korzystanie w pracy z Internetu jest niebezpieczeństwo zniszczenia sieci przez wirus, opinię taką wyraziło aż 77% respondentów. Nieco ponad połowa badanych osób (50,6%) uznała, iż w związku z dostępem do Internetu istnieje duże ryzyko włamań do systemu, a 39,8% z nich boi się utraty informacji. Obawy te są słuszne. Dlatego obecnie komputery zabezpieczane są szeregami aplikacji chroniącymi je przed atakami wirusów, bądź osób z zewnątrz. Nie przed wszystkim atakami da się jednak uchronić, dlatego korzystanie z Sieci zawsze niesie za sobą pewne ryzyko. 21,6% respondentów stwierdziło, że wraz z zaistnieniem firmy w Internecie wzrasta ryzyko naśladownictwa, a co za tym idzie wzrasta liczba konkurencji. Obawy te jednak nie wydają się słuszne, ponieważ z pojęciem konkurencji przedsiębiorcy spotykają się od lat. Internet ukazuje niewyobrażalną moc reklamy i promocji, błędem więc jest niechęć do wykorzystania tego zjawiska z powodu obawy przed konkurencją. Ciekawym wynikiem przeprowadzonego badania jest fakt, że kilka procent ankietowanych stwierdziło, że wykorzystanie przez przedsiębiorstwo Internetu nie niesie ze sobą żadnych zagrożeń.

Korzyści z korzystania z Internetu w firmie

Poniższa tabela przedstawia odpowiedzi respondentów na pytanie o korzyści wynikające z wykorzystania Internetu przez przedsiębiorstwa.

Tabela. Korzyści wynikające z wykorzystania Internetu przez przedsiębiorstwa

Możliwość dostępu do bogatego źródła informacji

Możliwość dotarcia z ofertą do większej liczby klientów

Niskie koszty uzyskania informacji

Poprawa wizerunku firmy

Usunięcie ograniczeń czasowych

Usunięcie ograniczeń terytorialnych

Wzrost skuteczności marketingu

Poprawa poziomu obsługi klientów

Wzrost wielkości sprzedaży

Wzrost tempa transakcji

Redukcja kosztów marketingowych

Inne

Próba ogółem

84,4%

71,4%

66,5%

51,3%

40,5%

40,5%

37,2%

26,0%

25,7%

18,6%

16,4%

0,4%

 

 

 

 

Źródło: Internet w marketingu: Redakcja naukowa, A. Bajdak.

Powyższe dane ukazują, iż zdecydowana większość respondentów (84,4%) jako największy pożytek płynący z wykorzystania Internetu przez przedsiębiorstwo uznała możliwość dostępu do bogatego źródła informacji. Aż 66,5% osób uznało, że korzyścią są niskie koszty uzyskania informacji. W Sieci bowiem można znaleźć wiele informacji praktycznie na każdy temat w relatywnie krótkim czasie i w bardzo prostu sposób. Opinia ta jest więc jak najbardziej słuszna. Dużą liczbę wskazań miały też takie korzyści, jak możliwość dotarcia z ofertą do większej liczby klientów i poprawa wizerunku firmy. Faktem jest, że współcześnie istniejące firmy powinny posiadać swoje strony internetowe. Spowodowane jest to tym, że znaczna część społeczeństwa posiada dostęp do Internetu i bardzo często korzysta z niego po to, aby znaleźć w sieci informacje na temat konkretnych przedsiębiorstw. Skoro wzrasta zainteresowanie Internetem wśród konsumentów, powinno też ono wzrastać wśród przedsiębiorców, którzy właśnie za pomocą Sieci mogą odnaleźć nowych nabywców. 40,5% respondentów stwierdziło, iż możliwości Internetu usuwają ograniczenia czasowe oraz terytorialne. Kontakt w Sieci jest bardzo ułatwiony, użytkownicy mogą jednocześnie przeglądać oferty kilku usługodawców niekoniecznie mających swoje siedziby w mieście, w którym przebywa konsument, co zwiększa zasięg terytorialny działania firmy. Nieco ponad 37% respondentów uznało, że wykorzystanie Internetu pozytywnie wpływa na skuteczność marketingu, 26% z nich zwróciło uwagę na poprawę poziomu obsługi klientów, a 25,7% osób biorących udział w badaniu za główną korzyść uznało wzrost sprzedaży towarów.

Wyniki przeprowadzonych badań uświadamiają, jak duże są dobrodziejstwa płynące z wykorzystania Internetu przez firmy. Jest ich znacznie więcej, niż wad czy zagrożeń z tego wynikających. Warto zwrócić uwagę na to, że zalety płynące z możliwości używania Internetu mają wpływ na najważniejsze dla przedsiębiorstw wartości, takie jak: wielkość sprzedaży, prosty kontakt z klientem i możliwość dotarcia do jak najszerszego grona konsumentów.